دادگاه انتظامی

کانون وکلای دادگستری لرستان

دادگاه انتظامی کانون:

شعبه اول دادگاه :

رئیس دادگاه : آقای محمدحدادی

 اعضای دادگاه : آقایان سیروس دهقانی و سیاوش رحیمی امانی

شعبه دوم دادگاه :

رئیس دادگاه : آقای رضا ذوافقاری

اعضای دادگاه :آقایان احمد کرمی وفرهاد کردی

شعبه سوم دادگاه :

رئیس دادگاه: آقای همایون فتح اللهی 

  اعضای دادگاه :آقایان خشایار جوادی وبهمن عزیزپور

شعبه چهارم دادگاه : 

رئیس دادگاه : آقای حجت اله راد 

اعضای دادگاه : آقایان صحبت اله گراوند ،اکبر رضایی مفرد 

شعبه پنجم دادگاه :

رئیس دادگاه : کامران تیموری 

اعضای دادگاه : آقایان همایون ساکی ،علی سورنی