دادسرای انتظامی

کانون وکلای دادگستری لرستان

دادسرای انتظامی کانون:

  دادستان : آقای حسن شاکرمی 

معاون دادستان : آقای اصغر رضایی مفرد ،احمد شرفی 

دادیار شعبه یک : آقای  بیژن مرادی  

دادیار شعبه دوم : آقای مجتبی خسروی 

دادیار شعبه سوم : خانم سپیده سعیدی سامانی 

دادیار شعبه چهارم : آقای افشین پیام 

دادیار شعبه پنجم : آقای محمد امیدی مهر 

دادیار شعبه ششم:آقای امیر ملکشاهی 

دادیار شعبه هفتم : آقای علی نجات پیر محمدی

دادیار شعبه هشتم: آقای علی فوزی 

دادیار شعبه نهم : آقای ایرج اکبری 

شعبه دهم : آقای جواد محمدی

شعبه یازدهم:آقای کریم صفایی

شعبه دوازدهم :خانم زهرا سلطانی