کمیسیون روابط عمومی

کانون وکلای دادگستری لرستان

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان: 

متشکل از : آقایان دکتر کیانوش هادی پور، صادق صالحی ، رامین میر ، بهزاد رحمانی مهر، ناصرکرم زاده ، سرمد فتح الهی و وحید بازگیر