دکتر سید حسین صفائی

متولد ۱۳۱۲ در قزوین مدارک تحصیلی: ( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( ۱۳۳۲ ( لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کانون وکلای دادگستری لرستان
27 1392

متولد ۱۳۱۲ در قزوین مدارک تحصیلی: ( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( ۱۳۳۲ ( لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر سید حسین صفائی

متولد ۱۳۱۲ در قزوین مدارک تحصیلی: ( لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( ۱۳۳۲ ( لیسانس حقوق (رشته قضائی) از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( ۱۳۳۷ ( شهادتنام ههای دکتری رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( ۱۳۴۰ دکتری دولتی حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( ۱۳۴۴ ) و برنده جایزه علمی (لورا) از آن دانشکده ( دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ ( ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ ( دیپلم آکادمی حقوق بی نالملل لاهه ( ۱۳۵۴ ( گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج ( ۱۳۵۶ مشاغل و کارهای علمی و اداری ( آسیستان دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ( ۱۳۴۴ ( استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( ۱۳۴۷ ۱۳۴۴ ( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران ( ۱۳۵۲ ۱۳۴۷ استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران (از سال ۱۳۵۲ تا کنون) تدریس درسهای حقوق بی نالملل خصوصی، حقوق تطبیقی، حقوق مدنی و داوریهای بی نالمللی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکد هها و مؤسسات آموزشی در مقاطع مختلف عضو آکادمی بی نالمللی حقوق تطبیقی عضو انجمن حقوق تطبیقی (فرانسه) عضو انجمن بی نالمللی حقوق مؤلف (آلمان) ( معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( ۱۳۵۱ ۱۳۴۸ ( معاون مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ( ۱۳۵۸ ۱۳۵۴ ( رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( ۱۳۷۱ ۱۳۶۷ رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۴ عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق بی نالملل خصوصی و داوریهای بی نالمللی سابقه وکالت و مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری از ۱۳۵۳ تا کنون سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوق بی نالمللی در لاهه و همکاری در پروند ههای مطروحه در ( دیوان دعاوی ایران ایالات متحده (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ همکاری با سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد)، دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پروند ههای بی نالمللی. کتابهای چاپ شده الف به زبان فارسی ۱ حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۰ ۲ حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۰ ۳ مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ،تهران، ۱۳۵۵ ۴ نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده امریکا (ترجمه) ، چاپ شرکت سهامی کتابهای جبیبی، تهران، ۱۳۵۰ ۵ حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجدیدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ ۶ نظامهای بزرگ حقوقی معاصر (ترجمه با همکاری دکتر عزت ا… عراقی و دکتر محمد آشوری) مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ ۷ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همکاری دکتر اسدا… امامی )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰ ۸ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همکاری دکتر اسدا… امامی) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (چاپ سوم) ۹ مباحثی از حقوق بی نالملل خصوصی، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۴ ۱۰ حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) با همکاری آقای دکتر سیدمرتضی قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، ۱۳۸۱ ۱۱ حقوق بی نالملل و داوریهای بی نالمللی، مجموعه مقالات، نشر میزان ۱۳۷۵ ۱۲ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی نشر میزان، ۱۳۷۵ ۱۳ مختصر حقوق خانواده، با همکاری دکتر اسدا… امامی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱ ۱۴ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام هماهنگ حقوقی معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ ۱۵ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال) ، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۹ ب به زبان فرانسه .۱۹۶۶La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, .16 مقالات منتشر شده: حدود ۳۳ مقاله به زبان فارسی منتشر شده در مجلات معتبر حقوقی و شش مقاله به زبان فرانسه