مرکز داوری

مرکز داوری

28تیر 97

مرکز داوری

مرکز داوری

کمیسیون داوری کانون وکلای لرستان متشکل از

  ،آقایان :دکتر کیانوش هادی پور ، محمدرضا چگنی ،رامین میر ،محمود حسنوند ،دکتر جمشید میرزایی ،سیروس دهقانی ،علیرضا کوشکی، مجتبی مسعودی نژاد