آخرین اخبار

رای شماره های 1877 - 1876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1397-12-28

رای شماره های 1877 - 1876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٧٧ مورخ ١٣٩٧/٧/١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

ادامه مطلب...
رای شماره 1878 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1397-12-28

رای شماره 1878 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
تکالیف قانونی تعزیرات در سال جاری محقق شده است

1397-12-28

تکالیف قانونی تعزیرات در سال جاری محقق شده است

ادامه مطلب...
هیم محدودیت ترافیکی برای سه شنبه پایان سال نداریم

1397-12-28

هیم محدودیت ترافیکی برای سه شنبه پایان سال نداریم

ادامه مطلب...
حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد

1397-12-28

حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد

ادامه مطلب...
ستاد دیه نردبان شهرت طلبی نیست

1397-12-28

ستاد دیه نردبان شهرت طلبی نیست

ادامه مطلب...
دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا یکی از مهمترین کلاهبرداری های رایج در بستر سایت ها

1397-12-27

دریافت بیعانه و عدم تحویل کالا یکی از مهمترین کلاهبرداری های رایج در بستر سایت ها

ادامه مطلب...
تجدید وقت , دلیل اصلی اطاعه دادرسی در قوه قضاییه

1397-12-27

تجدید وقت , دلیل اصلی اطاعه دادرسی در قوه قضاییه

ادامه مطلب...
توصیه های مهم قضایی به مسافران خارج کشور

1397-12-27

توصیه های مهم قضایی به مسافران خارج کشور

ادامه مطلب...
رای شماره 1879 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1397-12-27

رای شماره 1879 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1397-12-27

رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای شماره 1881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1397-12-27

رای شماره 1881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد

1397-12-26

قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد

ادامه مطلب...
موافقت مجلس با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

1397-12-26

موافقت مجلس با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

ادامه مطلب...
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

1397-12-26

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده

ادامه مطلب...
اتمام بررسی مدارک مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه

1397-12-26

اتمام بررسی مدارک مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان