پذیرش آزمون وکالت 1395 به صورت بومی

پذیرش بومی آزمون وکالت 1395 در کانون وکلای دادگستری استان لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
24شهریور 1395

پذیرش بومی آزمون وکالت 1395 در کانون وکلای دادگستری استان لرستان

پذیرش آزمون وکالت 1395 به صورت بومی

حسب تصمیم مورخ 11/6/1395 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان  در آزمون وکالت 1395   صرفاً از داوطلبانی که بومی استان لرستان باشد پذیرش بعمل خواهد آمد .