1395برنامه آزمون اختبار

1395برنامه آزمون اختبار

کانون وکلای دادگستری لرستان
05دی 1395

1395برنامه آزمون اختبار

1395برنامه آزمون اختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحانات کتبی

1)     حقوق تجارت–دکتر جمشید میرزایی                       3/11/95   ( یکشنبه ساعت 2تا 4)

2)     حقوق جزای عمومی–دکتر اکبر نقدی سپهوند           11/95/ 4( دوشنبه ساعت  2 تا 4 )

3)     آیین دادرسی مدنی–دکتر یوسف رضایی                  5/11/95( سه شنبه ساعت 2 تا 4 )

4)     آیین دادرسی کیفری  –دکتر کامران تیموری         6/11/95 (چهارشنبه  ساعت 2  تا 4 )

5)     حقوق جزا اختصاصی  –دکترمحمدحسن حجاریان     7/11/95  (پنج شنبه ساعت 2 تا 4 )

6)      حقوق مدنی–دکتر محمد علی  رضایی                       8/11/95 (  جمعه ساعت 2 تا 4 )

7)     حقوق ثبت و امور حسبی  –دکتر عزت اله خورشیدی  9/11/95  ( شنبه  ساعت 2 تا 4 )

 

امتحانات شفاهی

 

1)     حقوق مدنی                                         (12/11/95 )  ساعت 9 تا 17

2)     حقوق تجارت                                        ( 13/11/95 ) ساعت 9 تا 17

3)     آیین دادرسی مدنی                                (95 /14/11 ) ساعت 9 تا 17

4)     آیین دادرسی کیفری                               (16/11/95 ) ساعت 9 تا 17

5)     حقوق جزای اختصاصی                          ( 17/11/95 ) ساعت 9 تا 17

6)      حقوق جزا عمومی                                 ( 18/11/95 ) ساعت 9 تا 17

7)     حقوق ثبت و امور حسبی                       (19/11/95) ساعت 9 تا 17