اطلاعیه پنجمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

روزنامه رسمی اطلاعیه پنجمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
31شهریور 1397

روزنامه رسمی اطلاعیه پنجمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

اطلاعیه پنجمین دوره انتخابات هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان