پیام نوروزی ریاست و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

پیام نوروزی ریاست و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
05فروردین 1398

پیام نوروزی ریاست و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

پیام نوروزی ریاست و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

آغاز سال نو پارسی و نوروز باستانی ،این جشن هزارنقش پر از مهر را به همکاران عزیز شادباش عرض نموده و در سال جدید توفیق و برکت روز افزون یکایک شما را  در پناه خورشید همیشه جاودان الهی آرزومندیم.

ریاست و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان