گزارش هزینه های مربوط به خرید اقلام ضروری سیل زدگان استان لرستان

گزارش هزینه های مربوط به خرید اقلام ضروری سیل زدگان استان لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
24فروردین 1398

گزارش هزینه های مربوط به خرید اقلام ضروری سیل زدگان استان لرستان

گزارش هزینه های مربوط به خرید اقلام ضروری سیل زدگان استان لرستان