فراخوان مقاله از سوی کانون محترم البرز با موضوع نهاد بازرسی در کانون های وکلا

فراخوان مقاله از سوی کانون محترم البرز با موضوع نهاد بازرسی در کانون های وکلا

کانون وکلای دادگستری لرستان
15مرداد 1398

فراخوان مقاله از سوی کانون محترم البرز با موضوع نهاد بازرسی در کانون های وکلا

فراخوان مقاله از سوی کانون محترم البرز با موضوع نهاد بازرسی در کانون های وکلا