نشت مشترک مدیرکل دادگستری استان لرستان و اعضای هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

نشت مشترک مدیرکل دادگستری استان لرستان و اعضای هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری لرستان
05اسفند 1398

نشت مشترک مدیرکل دادگستری استان لرستان و اعضای هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان

نشت مشترک مدیرکل دادگستری استان لرستان و اعضای هیت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان