محتوای صفحه کمیسیون انفورماتیک

محتوای صفحه کمیسیون انفورماتیک

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون انفورماتیک

محتوای صفحه کمیسیون انفورماتیک

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان لرستان 

به ریاست : آقای حمید رحمانی پور

متشکل از : سارا رسا ، زهره رحمتی، مهدی طاهری