اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

کانون وکلای دادگستری لرستان

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

دکتر کیانوش هادی پور - ریاست کانون وکلا

دکتر یوسف رضایی مفرد- نائب رئیس کانون وکلا

محسن ملکشاهی ( بازرس )- عضو اصلی هیات مدیره

دکتر فیروز احمدی - عضو اصلی هیات مدیره

همایون آزادی - عضو اصلی هیات مدیره