اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

کانون وکلای دادگستری لرستان

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

دکتر یوسف رضایی مفرد - ریاست کانون وکلا

آقای همایون ازادی- نائب رئیس کانون وکلا

آقای محسن ملکشاهی ( بازرس )

دکتر  کیانوش هادی پور - عضو اصلی هیات مدیره

 دکتر  فیروز احمدی - عضو اصلی هیات مدیره