محتوای صفحه کمیسیون حقوقی

محتوای صفحه کمیسیون حقوقی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون حقوقی

محتوای صفحه کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی کانون وکلای لرستان متشکل از :

ریاست  کمیسیون : آقای دکتر فیروز احمدی 

 ، آقایان دکتر کیانوش هادی پور ،دکتر یوسف رضایی مفرد  ،فرزاد رضایی ،فرزاد حاتم زاده ، علی باقری ،اکبر نقدی سپهوند ،فرشاد

چنگایی ،دکتر جمشید میرزایی ، دکتر محمدعلی رضایی ،بهزاد مومنی مقدم ،دکتر عزت اله خورشیدی