برنامه آزمون اختبار 1397

زمان بندی آزمون اختبار سال 1397

کانون وکلای دادگستری لرستان
02دی 1397

زمان بندی آزمون اختبار سال 1397

برنامه آزمون اختبار 1397

🔹زمان بندی آزمون اختبار سال 97
 
 
 
 
🔸آزمون های کتبی
(حقوق مدنی - دکتر فیروز احمدی - مورخ 11/9 ساعت 11- 13)
(حقوق تجارت - همایون آزادی- مورخ 11/10 ساعت 11 - 13)
(آیین دادرسی مدنی - دکتر یوسف رضایی مفرد - مورخ 11/11 ساعت 11-13 )
(جزای اختصاصی - دکتر محمدحسن حجاریان - مورخ 11/12 ساعت 11-13)
(جزای عمومی - فرشید صادقی نژاد - مورخ 11/12 ساعت 11-13 )
( آیین دادرسی کیفری- دکتر کیانوش هادی پور- مورخ 11/13 ساعت 11- 13)
(حقوق ثبت - محسن ملکشاهی - مورخ 11/14 ساعت 11-13 )
(امور حسبی - دکتر محمود حسنوند - مورخ 11/14 ساعت 11-13)
 
🔸آزمون های شفاهی
(آیین دادرسی مدنی. و حقوق مدنی- مورخ 11/15 ساعت 9-17)
(جزای عمومی و اختصاصی - مورخ 11/16 ساعت 9-17)
(آیین دادرسی کیفری و تجارت- مورخ 11/17 ساعت 9-17 )
( حقوق ثبت و امور حسبی- مورخ 11/18 ساعت 9-17 )