محتوای صفحه کمیسیون پارلمانی

محتوای صفحه کمیسیون پارلمانی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون پارلمانی

محتوای صفحه کمیسیون پارلمانی

:کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان لرستان

رئیس کمیسیون

اعضای کمیسیون : آقایان محسن ملکشاهی ، محمد دشتبانی ، بهزاد بهرامی ،احمد کرمی ، علیرضا رحیمی کیا ،همایون آزادی ، رامین کرم زاده